icon diamond

Eigen en unieke concepten

icon hearts

Niks te groot
Niks te klein

icon bottle

Altijd spetterend en overal in het land

+31 79 3311 400 info@timelessevents.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. “Timeless”, artiesten- en evenementenbureau Timeless Events/ Timeless Agency statutair gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27365113 alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden“;
2. “Algemene Voorwaarden”: De algemene voorwaarden en overige bepalingen van Timeless ten opzichte van andere contractspartijen, zoals niet limitatief: De Opdrachtgever, de Artiest en de Toeleverancier, zoals weergegeven in dit document.
3. “Opdrachtgever”, de rechtspersoon die met Timeless een Overeenkomst aangaat;
4. “Optieplaatser”: de rechtspersoon die een optie plaatst bij Timeless conform de Algemene Voorwaarden van Timeless;
5. “Opdracht”, De door Timeless te leveren prestatie zoals overeengekomen in de Overeenkomst zoals beschreven in artikel 1 sub d of daarmee verband houdende zaken in de ruimste zin van het woord;
6. “Overeenkomst(en)” de tussen Opdrachtgever, Toeleverancier, Artiest en Timeless tot stand gekomen overeenkomst(en) van opdracht waarbij Timeless zich jegens de Opdrachtgever verbindt het verrichten van werkzaamheden anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst;
7. “Boeking”: Het contracteren van één of meerder Artiest(en) in het kader van een Opdracht;
8. “Schriftelijk”, het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekend schrijven, per fax of per e-mailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico van de verzender;
9. “Artiest”, de (beroeps)beoefenaar alleen of in groepsverband op het gebied van kunst en amusement, die zich jegens Timeless heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt in ieder geval verstaan:
i. artiest, musicus, spreker en/of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking;
ii. degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen;
1. “Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Timeless heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, één en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
2. “Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;
3. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waardoor Timeless en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
4. “Rider”, speciale aanvullende bepalingen welke verbonden zijn met de Overeenkomst met betrekking tot de aard van de Prestatie, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit, minimaal te produceren geluidsniveau, hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen licht en geluid;
5. “Partijen”, alle betrokken partijen te weten Toeleverancier, Artiest, Timeless en Opdrachtgever.


Artikel 2. Toepassing
1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Timeless, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten Overeenkomsten. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden binden Timeless niet, tenzij deze vooraf expliciet door Timeless schriftelijk zijn aanvaard. Indien Timeless (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst) met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, danwel zelf horecadiensten in die zin verleent, hebben deze Uniforme Voorwaarden (uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘‘s-Gravenhage onder nummer 606/1998 danwel eventueel later gedeponeerde Uniforme Voorwaarden) voor zover het de horecadiensten betreft, aanvullende werking op deze Algemene Voorwaarden. Indien Timeless (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst) een Overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten in de zin van de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer, hebben deze Algemene vervoers- en reisvoorwaarden (uitgegeven door KNV Busvervoer, gedeponeerd op 18 januari 2002 onder nummer 12/2002 ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage danwel eventueel later gedeponeerde Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden) voor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze Algemene Voorwaarden.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Timeless zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Timeless uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Timeless de afwijking heeft aanvaard.

 

Artikel 3. Totstandkoming
1. Alle aanbiedingen van Timeless, zowel mondeling als schriftelijk, zijn steeds vrijblijvend.
2. Aanvaarding van de opdracht door Timeless geschied schriftelijk, te weten per e-mail.
3. Timeless kan in voorkomende gevallen ervoor kiezen om naast een elektronische bevestiging ook per post een bevestiging van de Overeenkomst toe te sturen. Ook in dat geval is de elektronische bevestiging bindend en vormt de per post verstuurde bevestiging slechts een aanvulling op de elektronische bevestiging.
4. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Partijen erkennen elektronische communicatie en komen overeen dat de via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Overeenkomst tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
6. E-mail berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.
7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch, via e-mail of weergegeven op de website) en opgaven met betrekking tot de aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Timeless garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
8. Timeless behandelt de gegevens van de Opdrachtgever en de Artiest strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Timeless daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Indien de Opdrachtgever gegevens aan Timeless verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. De gegevens van de Opdrachtgever en de Artiest worden slechts aan derden verstrekt in het licht van deze Overeenkomst en onvermijdelijk voor de uitvoering daarvan.


Artikel 5. Optierechten
1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid, indien de Artiest beschikbaar is, een optie te plaatsen voor een optreden op een bepaalde datum door een op de website van Timeless geplaatste Artiest. Dit optierecht betekent dat Opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende 14 dagen een eerste recht heeft om Artiest te boeken voor de geopteerde datum.
2. De Opdrachtgever haar optierecht vervalt wanneer een situatie zich voordoet gelijkluidend artikel 14 en artikel 15.
3. Indien een derde een boeking wilt plaatsen op de optiedatum van Opdrachtgever, dan krijgt Opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. Opdrachtgever zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld. Indien Opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

 

Artikel 6. Bepalingen met betrekking tot de Opdracht en verplichtingen Opdrachtgever.
1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met Timeless, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.
2. De Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht van de over het optreden verschuldigde auteursrechtgelden aan Stichting Buma/Stemra.
3. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde zaken door Timeless, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
4. Artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een zogenaamde geluidsbegrenzer/ limiter is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/ limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming en het volume wordt begrensd tot minder dan 100 Decibel, behoudt Artiest zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden.
6. Artiest behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Artiest wordt gewaarborgd.
7. Artiest zal, indien Artiest door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is om op te treden, werken met een personele vervanging.
8. Opdrachtgever zal de Artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.
9. Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden door de Artiest. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
10. De Opdrachtgever garandeert dat:
a. in het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Timeless;
b. indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met Timeless voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt;
c. de ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw,
d. de veiligheid van de Artiest, Crew en andere begeleiders voor, tijdens en na de Opdracht wordt gehandhaafd.;
e. er op locatie sprake is van een deugdelijke stroomvoorziening. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed.
f. Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
g. voor Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
h. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, de Opdrachtgever zich verplicht eventuele extra veiligheidsmaatregelen te nemen, bij gebreke waarvan Timeless gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
i. indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, Opdrachtgever hiervoor zorg zal dragen.
j. indien de afstand tussen de laad/losplaats en de speelplek een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum optreden door Opdrachtgever aan Timeless zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door Timeless worden verzorgd. Deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal worden gezien als Meerwerk;
k. tenminste 14 dagen voor datum optreden de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan Timeless zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de speelplek zal dit worden beschouwd als Meerwerk;
l. voor Timeless, Artiest en haar toeleveranciers een parkeerplaats binnen een straal van 400 meter na het laden en lossen beschikbaar is voor alle door Artiest en haar crew gebruikte vervoersmiddelen;
m. Indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de Overeenkomst van toepassing zijn verklaard op de Opdracht, de Riders worden nageleefd en/of gerespecteerd. Timeless zal in het voorkomende geval Opdrachtgever direct informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.
n. dat altijd de juiste beveiliging om de veiligheid van de Artiest(en) en die van zijn eigendommen op de locatie te garanderen.
1. Indien aan artikel 6 lid 10 sub k niet is voldaan door Opdrachtgever, zorgt Opdrachtgever voor voldoende maatregelen in de vorm van hulpmiddelen en/of sjouwhulp waardoor Artiest en haar crew geen extra sjouwwerkzaamheden hoeven te verrichten die in strijd zijn met de ARBO wetgeving. Indien de Opdrachtgever niet hier niet aan heeft voldaan worden eventuele bijkomende kosten voor aanvullende mankrachten of materialen aangemerkt als meerwerk.
2. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 6 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Artiest of Timeless.
3. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat:
a. de Artiest en zijn medewerkers die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op twee consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
4. De Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht hebben op een eenvoudige doch voedzame warme maaltijd (geen snacks, brood en soepmaaltijd), indien de uitvoering van de Opdracht langer dan drie uur duurt, inclusief de voorbereidingstijd en de nabereidingstijd die hiermee gepaard gaat.
c. de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
5. Opdrachtgever stelt voor iedere Artiest tenminste 5 (vijf) plaatsen op de gastenlijst ter beschikking. Gasten van de Artiest zijn gevrijwaard van het door het deurbeleid van de locatie opgelegde kledingvoorschriften. Gasten mogen zich bevinden in de gehele locatie, zowel het publieke toegankelijk gedeelte als backstage.
14. Ingeval de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht een televisieopname of een buitenlands optreden heeft, behoudt Timeless zich het recht voor om - zonder dat Timeless hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt - óf (een onderdeel van) de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een andere datum te verplaatsen.
15. Indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 6 lid 14 is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de Opdracht op te treden, heeft Timeless het recht de desbetreffende opdracht door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever.
16. Reiskosten, Parkeerkosten en eventuele andere kosten gerelateerd aan de reis (zoals voor overtocht op een boot) van de Artiest en de Crew zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door Timeless in rekening worden gebracht.
17. Het gebruik maken van de apparatuur voor privédoeleinden, danwel het doorprikken van een DJ of andere (tape)act naar de installatie van Artiest, door Opdrachtgever is enkel toegestaan na overleg vooraf met de verantwoordelijke van deze apparatuur (Artiest/Toeleverancier/Timeless). De verantwoordelijke heeft het recht om voor het 'doorprikken' een extra vergoeding te vragen.
18. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met het Timeless gesloten Overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
19. Opdrachtgever is verplicht alle relevante verzekeringen af te sluiten.

 

Artikel 7 Promotie en registratie
1. Opdrachtgever is verplicht Artiest(en) op al het promotiemateriaal aangaande het Optreden aan te kondigen. Opdrachtgever biedt Timeless Events de mogelijkheid promotiemateriaal van tevoren in te zien en goed of af te keuren.
2. Het is Opdrachtgever verboden enige andere handeling dan promotiehandelingen te verrichten ten aanzien van de naam, artiestennaam, logo of uitvoering van Artiest of Timeless Events.
3. Indien om welke reden ook het Optreden geen doorgang zal vinden, zal Opdrachtgever op passende wijze het publiek op de hoogte brengen van dit feit, zonder hieraan een negatieve lading te geven. 
4. Opdrachtgever is gerechtigd tot het maken van een beeld-en geluidopname van het Optreden (de “Registratie”). De auteursrechten van de Registratie liggen bij de Artiest en Opdrachtgever tezamen. Noch de Opdrachtgever, noch Artiest gebruiken de Registratie voor commerciële uitzendingen zonder toestemming van de andere partij.
5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat derden geen beeld- en/of geluidsopnamen kunnen maken van het Optreden.


Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Timeless ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Timeless. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Timeless van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.
2. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen door de Opdrachtgever is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Timeless. Timeless ontvangt een kopie van de opname (de “Opname”). De Opdrachtgever mag de Opname voor commerciële uitzendingen niet gebruiken zonder toestemming van de Artiest en Timeless.


Artikel 9. Prijzen en Meerwerk
1. Tenzij anders vermeld is het Factuurbedrag exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.
2. Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Timeless en/of de door haar ingeschakelde Toeleverancies meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere onkosten moeten maken (“Meerwerk”) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 


Artikel 10. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 9 lid 1 heeft Timeless het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en behoudt Timeless het recht voor het optreden uit te stellen, dan wel af te gelasten.
3. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting zonder schriftelijke toestemming van Timeless.
4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is na de ingebrekestelling door Timeless Opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.
5. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.
6. Alle andere door Timeless in redelijkheid te maken kosten met betrekking tot de verlate betaling door Opdrachtgever, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, dienen te worden vergoed door de Opdrachtgever.
7. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
8. Timeless is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op het eerste verzoek van Timeless te verschaffen.
9. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Timeless nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 11 Annulering
1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Timeless gesloten Overeenkomst direct schriftelijk aan Timeless mede te delen.
2. Indien Artiest of Opdrachtgever de Overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan Timeless. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Artiest of Opdrachtgever bij annulering van het optreden of opdracht recht op het volledige factuurbedrag, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever of Artiest. De annuleringsvergoeding, berekent volgens de volgende staffel:
* Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van het factuurbedrag
* Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van het factuurbedrag
* Opzegging langer dan 3 maanden: 50% van het factuurbedrag
1. De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Timeless volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst.


Artikel 12. Klachten
1. Ingeval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Timeless gesloten Overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld aan Timeless. Eventueel ontstane reputatieschade dient door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden, waarbij in ieder geval in acht wordt genomen de reactie van Timeless af te wachten alvorens verdere stappen (van welke aard dan ook, waaronder, maar niet uitsluitend, media-aandacht of enige andere vorm van openbaarheid en/of juridische stappen).
1. Klachten dienen gemotiveerd binnen 14 dagen na datum van de uitvoering van de Opdracht, schriftelijk aan Timeless kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak.


Artikel 13. Aansprakelijkheid/vrijwaring
1. Timeless kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Timeless of haar leidinggevenden.
2. Indien en voor zover op Timeless enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door het Timeless uit hoofde van de desbetreffende Opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
3. Timeless is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.
4. Timeless is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de Opdracht.
5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Timeless of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Artiest. De Opdrachtgever vrijwaart Timeless voor iedere aanspraak ter zake.
6. De Opdrachtgever vrijwaart Timeless tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
7. Onverminderd de bevoegdheid van Timeless om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Timeless, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting.
8. De Wederpartij vrijwaart Timeless tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
9. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, apparatuur e.d. van Timeless Events BV zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door de opdrachtgever, het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en apparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.
10. In het geval van Meerwerk en/of overmacht (als hierna omschreven in artikel 15) komen alle (on)kosten van Timeless, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door Timeless ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 14. Ontbinding
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten Overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
a. het faillissement van één der partijen is uitgesproken;
b. de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
c. de Opdrachtgever surseance van betaling aan heeft gevraagd;
d. de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn
vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
e. Timeless gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als omschreven in artikel 14 lid 1 zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 15. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Timeless diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Timeless als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan:
a. ziekte van de Artiest;
b. het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde aan diens verplichtingen jegens Timeless, van wie Timeless voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.
c. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
c. een dag van nationale rouw;
e. contingentering- of andere overheidsmaatregelen
f. werkstaking;
g. natuurrampen;
1. Indien de Artiest(en) op grond van Overmacht niet in staat zijn de geboekte optredens te verzorgen, wordt de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Timeless is in geval van overmacht gerechtigd hetzij de Overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Timeless hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt, hetzij in overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.
2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op, waardoor in dat geval de Opdrachtgever de volledige kosten dient te vergoeden, dan wel op basis van artikel 11.

 

Artikel 16. Onverbindendheid
1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden verklaard, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een nietverbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden– zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

 

Artikel 17. Geschillen
1. Op de door Timeless gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door het Timeless en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

Facebook
Volg ons ook op